Hội Thần Kinh Học Tỉnh Thanh Hóa

Hội Thần kinh học Thanh Hoá thành lập 12.12.2000

Chủ tịch Hội:  Hoàng sỹ Bình  0912383789

Thư ký: Nguyễn Hoành Sâm 0912276679, Email: nguyenhoanhsam@yahoo.com