Thư mời viết bài trên Tạp chí Thần kinh học Việt Nam