Hội thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998

Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 

Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe