Danh sách Ban Lãnh đạo Hội khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

 

TT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ khóa VII
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Chủ tịch Hội
2 PGS.TS. Vũ Anh Nhị Phó Chủ tịch Hội
3 GS.TS. Hoàng Khánh Phó Chủ tịch Hội
4 GS.TS. Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch Hội
5 TS. Lê Văn Tuấn Tổng thư ký Hội
6 TS. Võ Hồng Khôi Phó Tổng thư ký Hội
7 GS.TS. Nguyễn Văn Chương Trưởng ban Kiểm tra Hội
8 PGS.TS. Nguyễn Minh Hiện Trưởng ban Tài chính