Hội thần kinh tỉnh Thái Nguyên

Hội Thần kinh tỉnh Thái Nguyên

Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999

Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng   

Thư ký :Trần Văn Tuấn