Hội thần kinh học tỉnh Thanh Hóa

Thông tin hội thần kinh học Thanh Hóa

Hội Thần kinh học Thanh Hoá thành lập 12.12.2000 Chủ tịch Hội:  Hoàng sỹ Bình  0912383789 Thư ký: Nguyễn Hoành Sâm 0912276679, Email: nguyenhoanhsam@yahoo.com