Danh sách Ban Thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Ban Thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2021-2025

 

TT Họ và tên Vai trò trong Hội
1 PGS. Nguyễn Hữu Công Chủ tịch
2 PGS. Vũ Anh Nhị Phó Chủ tịch
3 GS. Hoàng Khánh Phó Chủ tịch
4 GS. Nguyễn Văn Thông Phó Chủ tịch
5 TS. Lê Văn Tuấn Tổng thư ký
6 TS. Võ Hồng Khôi Phó Tổng thư ký
7 GS. Nguyễn Văn Chương Trưởng Ban Kiểm tra
8 PGS. Nguyễn Minh Hiện Trưởng Ban Tài chính
9 BSCKII. Nguyễn Văn Thành Chủ tịch Hội Thần kinh Tiền Giang
10 BSCKII. Lê Minh Chủ tịch Hội bệnh Parkinson và RL vận động VN
11 TS. Trần Công Thắng Phó Chủ tịch Hội bệnh Alzheimer và Rối loạn thần kinh nhận thức VN
12 TS. Lê Tự Quốc Tuấn Chủ tịch Hội VANEM
13 GS. Lê Quang Cường Phó Chủ tịch Hội Động kinh Việt Nam
14 PGS. Nguyễn Thi Hùng Chủ tịch Liên Chi hội đau TP. Hồ Chí Minh
15 PGS. Trần Văn Tuấn Phó Ban Kiểm tra