Hội thần kinh học Việt nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam

Những “mốc điểm” về nghiên cứu lâm sàng tai biến mạch máu não ở Việt Nam  PGS.TS. Nguyễn  Chương   Hội thần kinh học Việt Nam    Tai biến mạch máu não là tập chứng – bệnh vừa mang tính chất kinh điển, vừa mang tính chất hiện đại của Y tế, Y học trên […]

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014) GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương  Hội Thần kinh học Việt Nam MỞ ĐẦU       Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào sự phát triển của cả […]

Bàn về sự phát triển Thần kinh học ở Việt Nam

Lê Đức Hinh  Hội Thần kinh học Việt Nam ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyên ngành Thần kinh học ở Việt Nam ra đời từ năm 1956 với sự kết hợp thành lập Khoa Thần kinh – Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai và khai giảng Bộ môn Thần kinh – Tinh thần Trường Đại học Y […]

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam (1998-2014)

GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương  Hội Thần kinh học Việt Nam MỞ ĐẦU       Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào sự phát triển của cả ba chuyên ngành sau 35 năm hoạt động, Thủ tướng Chính phủ […]

59 năm thành lập chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chương  Hội thần kinh học Việt Nam Hoà bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước trong đó có Bác sĩ Nguyễn  Quốc Ánh… Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh, Đại học  […]

Lược sử Hội thần kinh học Việt Nam

LƯỢC SỬ HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam TÓM TẮT                                 Bài viết trình bày tóm lược các giai đoạn chính về sự hình thành và phát triển […]

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam   Ngày 2 tháng 12 năm 1956,  Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh tại Đại học Y Dược Hà Nội và Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời cử  Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh làm Chủ nhiệm […]

Văn bản quyết định thành lập Hội Thần kinh học Việt Nam

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 537/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số […]