Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

IMG_3299

(Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Chương)

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam hứa: “Quyết tâm thực hiện tốt và đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Hội Thần kinh học Việt Nam”