Hội thần kinh TP. Hà Nội

Giới thiệu Hội Thần Kinh Học TP. Hà Nội

 Hội Thần kinh học khu vực Hà Nội thành lập 20.5.1998

Chủ tịch Hội :  Lê Văn Thính