Hội Thần Kinh Học Tỉnh Thái Nguyên

Hội Thần kinh học Thái nguyên thành lập 27.10.1999

Chủ tịch Hội: Vi quốc Hoàng   0913072725

Thư ký :Trần Văn Tuấn  0912211526, Email tranvantuanyktn@yahoo.com