BÁO CÁO KHOA HỌC

ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO BẰNG XẠ PHẪU GAMMA KNIFE: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO BẰNG XẠ PHẪU GAMMA KNIFE: KINH NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY  Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú TÓM TẮT: Mục tiêu: Tác giả phân tích kết quả lâm sàng, hình ảnh học trong 7 năm điều trị xạ phẫu Gamma Knife (GKRS) của các bệnh lý […]