Bác sỹ trẻ

Mở đầu về thần kinh tâm lý lâm sàng

Mở đầu về thần kinh tâm lý lâm sàng    PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam    I.  Khái niệm chung Tổn thương não ít nhiều đều có rối loạn tâm lý, tâm thần. Hoạt động tâm lý, tâm thần là hoạt động của các chức năng cao cấp ở vỏ não. […]