Tin Thần kinh

 Tin Thần kinh
VANREM25.3
Ngày thứ bảy 25.3.2017 Hội Thần kinh Cơ và chẩn đoán điện Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 cùng Hội nghị khoa học..
Ban Chấp hành mới có 4 người và PGS.TS. Nguyễn Hữu Công tái cử Chủ  tịch Hội

Hn VANEM