Lịch sử Thần kinh học

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam 1998 – 2015

Điểm lại hoạt động của Hội Thần kinh học Việt Nam 1998 – 2015   GS.TS. Lê Đức Hinh – PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam   MỞ ĐẦU Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu thuật Thần kinh Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 9 năm 1962. Căn cứ vào […]

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam        Hoà bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước trong đó có bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh.        Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ […]