BÁC SĨ TRẺ

THẦN KINH TÂM LÝ LÂM SÀNG

    Mở  đầu  về   THẦN  KINH  TÂM  LÝ  LÂM  SÀNG   PGS.TS. Nguyễn Chương    Hội thần kinh học Việt Nam  1.Khái niệm chung Tổn thương não ít nhiều đêu có rối loạn tâm lý, tâm thần. Hoạt động tâm lý, tâm thần là hoạt động của các chức năng cao cấp ở […]