Giới thiệu Hội thần kinh học Việt Nam

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam   Ngày 2 tháng 12 năm 1956,  Bộ Y tế có quyết định thành lập Bộ môn Tinh Thần kinh tại Đại học Y Dược Hà Nội và Khoa Tinh Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời cử  Bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh làm Chủ nhiệm […]

Văn bản quyết định thành lập Hội Thần kinh học Việt Nam

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 537/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số […]