Hội Bệnh Thần kinh cơ và Chẩn đoán điện Việt Nam

Hội Bệnh Thần kinh cơ và Chẩn đoán điện Việt Nam 

Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medincines.
Tên viết tắt: VANEM