BÁC SĨ TRẺ

Liệt chức năng nhìn

Liệt chức năng nhìn Nguyễn Chương Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam  Sự nhin  giữ phần quan trọng trong cuộc sống của người.  Có nhiều trung tâm, nhiều đường dẫn đảm bảo họat động của chức năng này. CỬ ĐỘNG CỦA MAT VÀ  CHỨC NĂNG CỦA SỰ NHÌN.             Có ba dây thần […]