Lịch sử thần kinh học

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam

Lịch sử Hội Thần kinh học Việt Nam GS.TS. Lê Đức Hinh, PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam   Lịch sử của Thần kinh học Việt Nam bắt đầu từ sau khi miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng tháng 10 năm 1954. Theo quyết định của Bộ Y tế […]

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam

60 Năm thành lập Chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam   PGS.TS. Nguyễn Chương Hội Thần kinh học Việt Nam        Hoà bình lập lại, nhiều trí thức ở Pháp về cùng tham gia xây dựng đất nước trong đó có bác sĩ Nguyễn Quốc Ánh.        Ngày 2 tháng 12 năm 1956, Bộ […]