Thông báo hoạt động về Đại hội nhiệm kỳ VI với Chủ tịch Hội Thần kinh Quốc Tế

Thông báo hoạt động về Đại hội nhiệm kỳ VI với Chủ tịch Hội Thần kinh Quốc Tế
Hội Thần kinh học Việt Nam vừa gửi thư cho GS. Raad Shakir – Chủ tịch Liên Hội Thần kinh Quốc tế,  thông báo về Đại hội nhiệm kỳ VI với Ban Lãnh đạo của Hội Thần kinh học Việt Nam.
maxresdefault
GS. Raad Shakir –  Chủ tịch Liên hiệp hội Thần kinh Quốc tế