Hội thảo khoa học trực tuyến: tăng cường sự dẫn truyền thần kinh trên bệnh nhân tổn thương não: những vấn đề cần được hiểu rõ