BAN CHẤP HÀNH HỘI THẦN KINH HỌC VIỆT NAM KHÓA VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI

Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI(Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Chương) Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam hứa: “Quyết tâm thực hiện tốt và đủ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI của Hội Thần kinh học Việt Nam” … Đọc Thêm

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban thường vụ Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 - 2020  … Đọc Thêm

Danh sách ban lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban lãnh đạo Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 … Đọc Thêm

Danh sách ban kiểm tra Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban kiểm tra Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban kiểm tra Hội Thần kinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ2015 - 2020 … Đọc Thêm

Danh sách ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Danh sách ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

 Danh sách ban chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam Khóa VI nhiệm kỳ 2015 - 2020 … Đọc Thêm