Hội Thần kinh học tỉnh Cần Thơ

Hội Thần kinh học khu vực Cần thơ thành lập 19.11.1998

Chủ tịch Hội: Đặng Quang Tâm 0913737252  tamct@gmail.com

Thư ký:  Nguyễn Văn Khoe  0918432218

Tin Liên Quan