BÁC SĨ TRẺ

Liệt chức năng nhìn

Liệt chức năng nhìn

Liệt chức năng nhìnNguyễn Chương Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam Sự nhin  giữ phần quan trọng trong cuộc sống của người.  Có nhiều trung tâm, nhiều đường dẫn đảm bảo họat động của chức năng này. CỬ ĐỘNG CỦA MAT VÀ  CHỨC NĂNG CỦA SỰ NHÌN.             Có ba dây thần kinh vận động nhãn cầu (các dây III,  IV, VI) trực tiếp chi phối các cơ vận động ngọai bộ của nhãn cầu và  vận động nội … Đọc Thêm